НАЧАЛО ПРОМОЦИИ КОМБИНИРАНЕ ЕКСКУРЗИИ ПОЧИВКИ КОНТАКТИ
Агентски договор

            

ДОГОВОР

                           

Днес, ………….……………… г., в гр. Плевен между  ЕТ “ Романтика – Росица Първанова „, Булстат: 121478990

рег. за Туроператор и Туристическа агенция: 03482/2005 г., Седалище гр. Плевен, ул. Емил Димитров 32 Б

Адрес за кореспонденция: гр. Плевен, ул. Бъкстон 1, тел: 064 801 499, Мобилни: 089 853 9962, 087 837 8125,

представляван от Росица Първанова, наричан по долу за краткост ТУРОПЕРАТОР, от една страна

и…………………………………………………………………..…..,Булстат:……………………….….Рег.за ТА…………………………..

адрес: гр……………………………..ул……………………………………………………..№………..…тел:…………………………………

представляван от……………………………………………………………………..………………..………… наричан за краткост

ТУРИСТИЧЕСКА АГЕНЦИЯ от друга страна се сключа настоящия договор:

    

ПРЕДМЕТ НА ДОГОВОРА

Туроператорът възлага на Туристическата агенция да предлага и продава на комисионни начала

туристически услуги по правилата и условията в този договор.

      

ЗАДЪЛЖЕНИЯ НА ТУРОПЕРАТОРА

Туроператорът изготвя програмите, цените, условията за продажба на различните дестинации.

Туроператорът предоставя на Туристическата агенция подробна информация в писмен вид за сроковете и условията на записване, програмите и цените на отделните екскурзии и почивки в страната и чужбина по съответните дестинации, като организира и осигуряа изпълнението на предложените програми за български и чуждестранни туристи.

Туроператорът е длъжен периодично да актуализира информацията за продаваните турове и да снабдява Туристическата агенция с рекламни материали. Туроператорът има право да коригира цените при резки промени в ценообразуващите елементи и е длъжен да уведоми своевременно Туристическата агенция.

Туроператорът е длъжен да уведоми Туристическата агенция за анулация на пътуването според правилата и условията за записване, промяна и анулации. Туроператорът е длъжен да оформя документите и списъците на пътуващите туристи, в съответствие с предоставените му бланки за записване от страна на Туристическата агенция.

Туроператорът не носи отговорност за некоректни действия от страна на Туристическата агенция към клиента. Крайният срок за уведомяване на Туристическата агенция, че минималният брой участници не е събран, поради което се отменя пътуването е 7 дни преди началната дата на пътуването, освен ако в самата програма не е споменат друг срок.

Всякакви услуги извън пакета, не закупени от Туроператора и не платени в България, които са закупени и платени на място от туристите следва да се изпълняват от посрещащия туроператор или от фирмата, която ги е предоставила. За такива услуги Туроператорът не носи отговорност.

            

ЗАДЪЛЖЕНИЯ НА ТУРИСТИЧЕСКАТА АГЕНЦИЯ

Туристическата агенция се задължава да предоставя пълна и точна информация на Туроператора за всяка извършена резервация и продажба, изпращайки незабавно след записването на клиента бланката за записване по имейла, както и първоначалната вноска за пътуването, която се определя от стойността за всяко конкретно пътуване.

Туроператорът се задължава да предоставя на клиента необходимата информация по програмите и условията за пътуването, както и документите за записването, като изисква от тях да удостоверят с подписа си в договора за организирано пътуване, че приемат условията за съответното пътуване. При заплащане на капаро Туристическата агенция попълва бланка за записване.

Туристическата агенция се задължава да спазва абсолютно всички изисквания и условия на записване и резервации на клиентите, предоставени му от Туроператора и да се придържа стриктно към цени и допълнителни инструкции, както за групови, така и за индивидуални клиенти. Туроператорът се задължава да включи в рекламата си туристическите пътувания на Туроператора, които продава.

Туристическата агенция няма право да продава същите програми като на Туроператора за своя сметка или на друга конкурентна фирма. Туристическите програми на Туроператора са защитени по Закона за авторското право, като за спекулации от страна на Туристическата агенция същата ще носи отговорност за действията си.

Туристическата агенция има право да възстановява суми на записани при нея клиенти само със съгласието на Туроператора. Когато клиента се отказва от пътуването, внесената сума не се възстановява в случай, че Туроператорът е изпълнил задълженията си /направена резервация в хотел по маршрута за пътуването, закупен на билет и др./.

В случай, че Туристическата агенция не изпълни някои от своите задължения, споменати в настоящия договор, тя възстановява 100 % внесените от клиента суми в тридневен крок, като Туроператорът не носи отговорност.

РАЗПЛАЩАНИЯ И КОМИСИОННИ

Разплащането мужду Туроператора и Туристическата агенция се осъществява след получаване на втората вноска от туриста. Клиентът заплаща на Туристическата агенция първоначалната вноска за туристическия продукт в деня на подаване на документите. 

Туристическата агенция доплаща на Туроператора дължимата сума за съответното пътуване, срещу което получава пакет от документи за пътуването на своя клиент. 

Туристическата агенция получава комисионна за всеки записан от него турист, като размера на комисионната се определя в специално приложение към настоящия договор. Комисионната се изплаща на Туристическата агенция само за действително пътували туристи.

Банкова сметка: BG22UBBS80021064831815, BIG: UBBSBGSF за ЕТ Романтика–Росица Първанова

РЕЗЕРВАЦИИ, АНУЛАЦИИ, РЕКЛАМАЦИИ

Необходими условия за приемане на резервацията са: заплащане на депозит в размер от стойността на пътуването определен в анекс и попълване на бланка за записване. Туристическата агенция извършва неограничени записвания, с изключение на случаите, в които Туроператорът е предоставил определена бройка. Възможност за увеличаване на броя места или билети може да се предостави само при предварителна консултация с Туроператора. Ако в определения краен срок на плащане, според правилата и условията на Туроператора, клиентът не е заплатил пълния размер на пътуването, резервацията се анулира и се удържа сума, която остава при Туроператора според договора.

При отказ на клиента от пътуване се удържат суми, които Туроператорът е определил в своите условия за анулации. В случай на анулация по вина на Туроператора, поради несформиране на група от минимален брой туристи, събраните суми се връщат или на клиента се предлага следваща дата, или преориентиране към друг маршрут. Възстановяването на сумата става само при представяне на съответните платежни документи. Рекламации относно организацията и провеждането на пътуването клиентът може да направи до 7 дни след завръщането си в бюрото, където е извършил плащането. В този случай клиентът е длъжен да представи протокол, подписан от представител на приемащата агенция. Туроператорът уведомява клиента за отговора си до месец след депозиране на рекламацията. В случай, че клиентът сам прекрати пътуването през времетраенето му, той няма право да претендира за възстановяване на каквито и да било суми. Щети, нанесени от клиента се заплащат на място, без това да ангажира Туроператора или Туристическата агенция.

ДРУГИ УСЛОВИЯ

Всички спорове, които могат да възникнат при изпълнението на този договор, се уреждат по споразумение. В случай, че не се постигне съгласие, спорът ще бъде отнесен за решаване от компетентния съд.

СРОКОВЕ И ВАЛИДНОСТ

Договорът се сключва за срок от една година и влиза в сила от датата на подписването му. Договорът се подновява автоматично за всякя следваща година след подписване на Анекс/Допълнение за съответната година. Всички изменения и допълнения в писмен вид се смятат за неразделна част от настоящия договор.

Договорът може да се прекрати едностранно с предизвестие от един месец. Договорът се смята за прекратен след подписване на протокол за уредени финансови отношения. Всяка от страните по настоящия договор е длъжна да информира незабавно насрещната, в случай, че настъпят промени във фирмата, които биха могли да доведат до увреждане на общите интереси, удостоверени с подписването на договора.

Договорът е изготвен в два екземпляра – по един за всяка от страните.

 

Туроператор:                                                      Туристическа агенция:

ЕТ РОМАНТИКА – РОСИЦА ПЪРВАНОВА            ………………………………………………………………………………………

Име и фамилия: Росица Първанова                 Име и фамилия:……………………………………………………………..

…………………………..                                             …………………………

/подпис и печат/                                                 /подпис и печат/