НАЧАЛО ПРОМОЦИИ КОМБИНИРАНЕ ЕКСКУРЗИИ ПОЧИВКИ КОНТАКТИ
Клиентски договор

ДОГОВОР

ЗА ТУРИСТИЧЕСКИ ПАКЕТ

НАСТОЯЩИЯТ ДОГОВОР СЕ СКЛЮЧВА СЪГЛАСНО ЗАКОНА ЗА ТУРИЗМА

             

Днес:…………………………….. г.  в гр. Плевен се сключи договор между: “ Романтика – Росица Първанова “ ЕТ,

Булстат: 121478990, Регистрация за Туроператор и Туристическа агенция: № 03482 / 2005 г.

седалище: гр. Плевен, ул. Емил Димитров 32 Б, адрес за кореспонденция: гр. Плевен, ул. Бъкстон № 1

Тел: 064 801 499, Мобилни: 089 853 9962, 087 837 8125, E-mail: romantic@r-bg.eu ,  www.r-bg.eu

Оторизиран туристически агент: ……………………………………………………………………….Булстат:………………………….,

Регистрация за Туристическа агенция: № ……………….. /………………….. г.

седалище: …………………………………………………………..адрес за кореспонденция: ……………………………………………..

Тел: …………………………………….Мобилен:………………………………………, E-mail: ………………………………………………….

и от името и за сметка на лицата:

  Възложител:

 ЕГН

  Адрес:

  Тел:                                E-mail:

  Лична карта

 Валидна до:

 Издадена от:

 Дата на издаване:

 №

 Трите имена на латиница

 Задгр. паспорт / Лична карта

    ЕГН

 № на л. к./з. п.

 Валидност

  1.

  2.

  3.

  4.

 

 

 

 

 

 

 

От името на записаните и от свое име Възложителят декларира, че той и записаните са запознати

с общите условия и ги приемат. Като страна по договора, като ВЪЗЛОЖИТЕЛ се явява единствено

лицето, което го е подписало.

Описание на туристическия пакет и основни параметри:

   1. Страна /маршрут/ на пътуването:

   Дата на тръгване:

 Дата на връщане:

 Продължителност:

   2. Основни услуги включени в цената:

   А. Транспорт /самолет, автобус, друго/:

   Начален пункт и час на тръгване:

   Краен пункт и час на пристигане:

   Час и място на връщане:

   Б. Настаняване: местоположение, вид на обекта, неговата категори и брой нощувки:

   Брой и вид стаи:

 Възрастни:

 Деца:

   В. Хранене (Брой и вид хранене; вид и категория на заведенията за хранене и развлечения):

 …

   3. Посещения, екскурзии, трансфери и други услуги включени в общата цена по програмата:

 …

   4. Допьлнителни изисквания на Възложителя:

   5. Допьлнителни условия от страна на туроператора:

   Обща цена в лева на пътуването:

   Депозит в лева:                             Х        брой клиенти = Обща сума:

   Депозитът се внася в срок до:

   В срок до: …………………………. г. Клиентът се задължава да доплати

   пълната сума от общата цена в размер на …………………………..лв.

   Пътуването е записано в последния момент, с което общата цена на пътуването е платена от Възложителя

   в деня на подписването на договора.

   Други плащания не включени в общата цена , срок и начина на плащането им:

   Входни такси за туристически обекти:

   Допълнителни екскурзии, разходи от личен характер:

   Пътуването може да се осъществи само при събран минимален брой участници от:

   В срок до ………………………….г. Възложителят ще бъде уведомен, ако този брой не е събран.

   Медицинска  застраховка се сключва със застрахователна компания:

   ……………….

   Застраховката е за срок от ……………………………………… г. до ……………………………………………….. г.

   Застрахователната сума е ……………………….…………….евро

Като страна по договора, като ВЪЗЛОЖИТЕЛ се явява единствено лицето, което го е подписало.

Превозвач:  „ПЛЕВЕН ЕКСПРЕС“ ЕООД, адрес: гр. Плевен, ул. Гривишко соше № 1

Мястото на тръгване и пристигане може да се промени непосредствено преди това по технически причини – демонстрации, стачки и др., за което следва да оставите телефон за уведомление.

                        

ЗАДЪЛЖЕНИЯ НА ТУРОПЕРАТОРА:

1/ Туроператорът носи пълна отговорност за качеството на всички туристически услуги, включени в програмата. Не са в сила и не съществуват никакви други устни или писмени договорки, предварителни договори, описания на услуги или условия, различни от описаните в договора.

2/ ТУРОПЕРАТОРЪТ прилага към настоящия договор сертификат от лицензираната застрахователна компания – удостоверяващ наличието на договор за застраховка по чл. 97, ал. 1 или 2 от Закона за туризма.

3/ Да осигури изпълнението на допълнителните услуги, заявени от ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ в раздел II, т. 4. Допълнителната услуга, която е заявена от ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ, се счита за неотменна част от договора, след като бъде потвърдена от ТУРОПЕРАТОРА, най – късно до 7 дни преди определената в договора дата за отпътуване.

4/ ТУРОПЕРАТОРЪТ изпълнява изискванията на Регламент (ЕО) №1107/2006 на Европейския парламент и на съвета от 05.07.2006 г. относно правата на хората с увреждания и на хората с ограничена мобилност при пътувания по въздух, като ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ се задължава да уведоми ТУРОПЕРАТОРЪТ в писмен вид в точка ІХ от Договора за туристи с увреждания или с ограничена мобилност.

                  

ПРАВА НА ТУРОПЕРАТОРА:

1/ При необходимост и с цел да не се променя съдържанието на програмата ТУРОПЕРАТОРЪТ, в това число и екскурзоводът на съответната група, си запазват правото да правят размествания по програмата по дни и часове, без това да променя по същество съдържанието на програмата.

2/ При неспазване на сроковете за депозит и доплащане; неспазване на срока на представяне на необходимите документите; нередовни документи или отказ от пътуване от страна на ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ независимо от причините, ТУРОПЕРАТОРЪТ има право да анулира туристическия пакет и да удържи неустойки, както следва:

 • От деня, следващ деня на записването до 91-вия ден преди датата на заминаване – 10% от основната цена на пътуването на турист.

 • От 90-тия ден до датата на издаване на самолетния билет – 35% от основната цена на пътуването на турист.

 • От датата на издаване на самолетния билет до 29-тия ден преди датата на заминаване – 35% от общата цена на пътуването на турист + стойността на самолетния билет и летищните такси.

 • От 28-тия ден до датата на заминаване – 100% от общата цена на пътуването на турист.

 • Смяна на дата или направление на вече потвърдено пътуване е възможно като освен посочените неустойки се удържа анулационна такса в размер на 5% от основната цена на пътуването без стойността на самолетния билет. В случаите когато е издаден самолетен билет се прилага и допълнителна анулационна такса, определена от авиокомпанията.

 • При отказ от пътуване, заявено с договор в „последния момент“ – до 9 /девет/ дни преди датата на отпътуването, се удържа неустойка в размер на цялата внесена сума.

3/ Смяна на дата за туристическия пакет се считат за отказ от пътуване. В тези случаи влизат в сила посочените при отказ от пътуване неустойки. Неявяването на туриста на мястото на тръгване, неявяването на туриста за интервю в Консулски отдел, когато това е необходимо, или нарушението на срока за доплащане от страна на туриста се счита за отказ от пътуване. В тези случаи в сила влизат посочените неустойки. Всички откази от пътуване се извършват лично, като се представят в писмена форма в офиса, в който е записан туристът.

4/ ТУРОПЕРАТОРЪТ не носи отговорност за вреди, причинени от неизпълнение или неточно изпълнение на договора, които се дължат на:

– Действия на трето лице, несвързано с изпълнението на договора, които не могат да се предвидят или избегнат;

– Непреодолима сила или събитие, което не може да се предвиди или избегне от страна на ТУРОПЕРАТОРА и/или неговите контрагенти при добросъвестно изпълнение на техните задължения. По време на пътуването като такива се считат влошени метеорологични условия, усложнена обстановка по пътищата, забавяне на гранични пунктове, оказване на помощ на турист, събития, предпоставящи компроментиране на част от програмата във връзка с национални и религиозни празници, масови обществени мероприятия, стачки, военнополитически конфликти и ограничения, природни бедствия, промяна в работното време на музеи и обекти, техническа авария или проблем с превозното средство по време на път и други изключителни обстоятелства. При тези случаи ТУРОПЕРАТОРЪТ си запазва правото на разместване на елементи и промени в програмата и на действия според конкретно възникналата ситуация, без агенцията да носи отговорност и да дължи неустойки за това.

5/ ТУРОПЕРАТОРЪТ не носи отговорност за вреди, причинени от неизпълнение или неточно изпълнение на договора, които се дължат на потребителя, когато поради алкохолно или наркотично опианение възпрепятства изпълнението на програмата. ТУРОПЕРАТОРЪТ не носи отговорност и не дължи никакви компенсации или неустойки, ако поради хулигански прояви от страна на туриста, агенцията му е отказала изпълнението на услуги или се е наложило да го отстрани изцяло от туристическата програма, като това се документира с протокол от присъстващи на място служебни лица или други туристи

6/ ТУРОПЕРАТОРЪТ не носи отговорност за услуги, избрани, организирани и заплатени от ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ по време на провеждане на туристическия пакет, независимо от това, дали екскурзоводът съдейства за предоставянето на услугата или не.

7/ ТУРОПЕРАТОРЪТ не носи отговорност пред туристите за съхранение на личния багаж, пари, ценности, документи и други, включително и оставени в стаята на хотела или студиото. В подобни случаи екскурзоводът и агенцията съдействат на потърпевшия до степен, при която не се нарушава туристическата програма на цялата група.Търсене на забравени вещи се извършва от ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ за своя сметка.

8/ ТУРОПЕРАТОРЪТ не носи отговорност, не възмездява и не компенсира туристите, които са се отказали от консумацията на отделни услуги или по свое желание са се отклонили от програмата и по тази причина са пропуснали едни или други услуги по предварително договорената програма. ТУРОПЕРАТОРЪТ не възмездява и не компенсира туристите за разходи извън туристическия пакет. ТУРОПЕРАТОРЪТ не поема разходи, свързани с консумацията на храни и напитки извън стандартния пансионат, договорен в туристическия пакет.

9/ Поведение на туристите

 • Преди пътуването – ТУРОПЕРАТОРЪТ си запазва правото да анулира без предупреждение пътуването на всяко лице, чието поведение е такова, че според нас или друго оторизирано от нас лице, то причинява опасност, стрес, вреди, гняв или сериозно неудобство на други клиенти, служители или партньори на агенцията. В този случай ТУРОПЕРАТОРЪТ не дължи обяснение или неустойка за анулацията. На потребителя се връща заплатената до момента сума.

 • По време на пътуването – Туристите следва да уважават местните обичаи, начин на живот и правила на поведение. Може да Ви глобят за изхвърляне на боклук на улицата, пушене или пресичане на необозначено място. ТУРОПЕРАТОРЪТ си запазва правото да откаже извършването на услуги по време на пътуването, включително и пълна анулация на услуги до края на пътуването, на всяко лице, чието поведение е такова, че според нас или друго оторизирано от нас лице или държавен служител – полицай, митнически или граничен служител, то причинява опасност, стрес, вреди, гняв или сериозно неудобство сред други клиенти, служители или партньори на агенцията. ТУРОПЕРАТОРЪТ не дължи обяснение или неустойка за анулацията, в случай че проявата, причинила анулацията, е документирана с протокол, подписан от присъстващи на място служебни лица или туристи.

 • По време на движение на автобуса, всеки турист е задължен да пътува седнал. Ако в случай на неизпълнение на това изискване туристът претърпи инцидент, всички щети и отговорности са за негова сметка.

 • Емиграция – Някои клиенти използват туристическите програми, като начин за емиграция. При наличие на подобни случаи, ТУРОПЕРАТОРЪТ незабавно предава информация за тези лица на полицейските и гранични служби на съответната страна, българското посолство и на администрацията в България. В тези случаи, ТУРОПЕРАТОРЪТ не носи отговорност за последствията за тези клиенти и не възстановява средства за услугите, които не са консумирани.

При заминаване по туристическа програма в града или мястото, където следва да се нощува, не се изчакват закъснели туристи и на тях не се възстановяват не консумираните услуги. При отпътуване за друг град или място закъснели туристи се изчакват до 15 минути. Закъснелите догонват групата или се прибират в България за своя сметка. В тези случаи ТУРОПЕРАТОРЪТ не носи отговорност за последствията за тези клиенти и не възстановява средства за услугите, които не са консумирани

10/ ТУРОПЕРАТОРЪТ не носи отговорност за услуги, които допълват туристическата програма, изпълняват се от трети лица и са описани на специални документи за изпълнението им, транспортни услуги, които се оформят с отделни документи за изпълнението им – билети: самолетни билети, фериботни билети, автобусни билети по редовни автобусни линии, ж.п. билети. В тези случаи материална и морална отговорност пред клиента носи конкретният изпълнител на услугата, като взаимоотношенията между клиента и изпълнителя са описани в конкретните документи.

11/ ТУРОПЕРАТОРЪТ не носи отговорност при промяна на стойността на допълнително заплатени транспортни услуги от страна на превозвача, които се оформят с отделен документ – билет, включително летищни и фериботни такси, такси за сигурност на летища, гари и др. транспортни обекти. Промяната в стойността на тези услуги не се счита за основание за отказ от пътуване. При евентуален отказ от пътуване на това основание влизат в сила неустойките от раздел ІV т.2.

12/ ТУРОПЕРАТОРЪТ не носи отговорност при забавяне поради независещи от нас обстоятелства и непреодолими събития. Туроператорът си запазва правото да променя цената на екскурзията / почивката, след сключване на договор, но не по-късно от 20 дни преди датата на отпътуване при възникване на следните обстоятелства: промяна в цената на горивото, при която е калкулирана програмата.

13/ ТУРОПЕРАТОРЪТ не носи отговорност в случай на: откраднато, загубено или забравено имущество и документи на туристите; при рекламация на услуги, избрани от туристите по време на самото пътуване; при нарушаване на законите на съответната държава от страна на туристите, независимо от това, запознати ли са с тях или не; при инциденти и нанесени щети на хотели, обществени съоръжения, превозни средства или на трети лица от страна на турист, който носи пълна материална и морална отговорност, която се установява на място.

14/ При закъснение или анулиране на полет ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ следва незабавно да уведоми ТУРОПЕРАТОРА с цел запазване на максимален брой елементи от договорения пакет.

15/ В случаи, че ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ не е извършил плащане или е нарушил условията на записване съгласно общите условия, поместени в програмата, ТУРОПЕРАТОРЪТ има право без съгласието на ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ, да анулира заявената програма. В този случай ТУРОПЕРАТОРЪТ не носи отговорност пред ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ и не дължи обезщетения или неустойки.

16/ ОТМЯНА на пътуване от страна на ТУРОПЕРАТОРА. ТУРОПЕРАТОРЪТ има правото да отмени пътуване, когато: – не е набран необходимият минимален брой туристи за осъществяване на туристическия пакет; – това се дължи на непреодолима сила – явления, които не могат да се предвидят или избегнат от страна на ТУРОПЕРАТОРА или неговите контрагенти при добросъвестно изпълнение на техните задължения, като стачки, военнополитически конфликти, терористични действия, природни бедствия, епидемии, гранични неуредици и др. В тези случаи ТУРОПЕРАТОРЪТ не носи отговорност пред ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ и не дължи обезщетения или неустойки, като възстановява всички внесени от ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ суми. При поява на непреодолима сила ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ ще бъде незабавно уведомен в писмен вид. Внесената сума ще бъде възстановена в пълен размер след представяне на всички издадени документи от офиса, където е записан туристът.

17/ В случаи на възникване на обстоятелства, възпрепятстващи ТУРОПЕРАТОРЪТ да изпълни услугите съгласно ДОГОВОРА в договорените срокове по независещи от ТУРОПЕРАТОРА причини, той може без съгласието на туристите без да носи отговорност за това да направи следните промени, които ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ приема, че не представляват значителна промяна в някоя от клаузите на договора:

 • Да промени времето на заминаване, съответно на връщане, но не с повече от 24 часа;

 • Да промени хотела, в който се настаняват туристите, с хотел от същата категория или по – висока при същите условия на настаняване и при същия пансионат;

 • Да промени продължителността на програмата, но с не повече от 24 часа, като съответно промени и цената на програмата, съгласно действително направените разходи;

 • Да направи промени в последователността на изпълнението на отделните елементи от програмата;

В тези случай ТУРОПЕРАТОРЪТ не носи отговорност пред ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ и не дължи обезщетения или неустойки.

18/ В случаи на възникване на обстоятелства, възпрепятстващи ТУРОПЕРАТОРЪТ да изпълни услугите съгласно ДОГОВОРА в договорените срокове по независещи от ТУРОПЕРАТОРА причини, той има правото да предложи компенсация (замяна) на туристическа услуга, което се приема от ТУРИСТА само в случай, че е съгласен с така направената промяна на програмата на пътуването. Съгласието за компенсация (замяна) на туристическа услуга се изразява само в писмен вид. В случай, че за изпълнението на така предложената компенсация (замяна) на туристическа услуга е необходимо съгласието на всички туристи от групата, замяната на туристическата услуга влиза в сила единствено в случай, че с нея са съгласни всички пълнолетни туристи от групата без изключение. В случай, че ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ не приема предложената компенсация на туристическа услуга, той има право на обезщетение до пълния размер на стойността на предварително заявената услуга. В случай, че ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ приема предложената компенсация на туристическа услуга с друга, която има същата или по-голяма стойност от предварително заявената услуга, ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ изразява своето съгласие в писмен вид и потвърждава, че приема така предложената компенсация (замяна) и няма каквито и да е материални или морални претенции към ТУРОПЕРАТОРА по този повод. В случай, че ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ приема предложената компенсация (замяна) на туристическа услуга с друга, която има по-малка стойност от предварително заявената услуга, ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ има право на обезщетение до разликата в стойността на предварително заявената услуга и действително предоставената услуга.

19/ В случаи на възникване на обстоятелства по време на пътуването по независещи от ТУРОПЕРАТОРА причини, възпрепятстващи ТУРОПЕРАТОРЪТ да изпълни услугите, съгласно ДОГОВОРА в договорените срокове, той има правото да предложи компенсация (замяна) на туристическа услуга. За изпълнението на така предложената компенсация (замяна) на туристическа услуга е необходимо съгласието на всички пълнолетни туристи от групата без изключение.

20/ ТУРОПЕРАТОРЪТ не носи отговорност пред туриста при неиздаване на виза, когато това се изисква. При представяне на редовни документи и отказ на виза на туриста се възстановяват всички внесени суми с изключение на таксите за виза. При отказ на виза поради представяне на непълни, неточни и неверни документи, предишни провинения на туриста в съответната страна, неспазване на сроковете за представяне на документите, както и при неявяване на интервю в консулски служби, където това се изисква и за което туристът е писмено известен, програмата се анулира, като влизат в сила обявените неустойки. ТУРОПЕРАТОРЪТ не носи отговорност за действия на гранични и митнически служби и не възмездява туристите, ако поради тези действия те са пропуснали едни или други услуги от предварително подготвената програма, независимо от пропуснатия обем от услуги.

21/ При отказ от пътуване на лица с чужди паспорти, поради визови или други документални проблеми, ТУРОПЕРАТОРЪТ има право да удържи неустойки, според описаната в раздел ІV, т. 2 схема.

22/ ТУРОПЕРАТОРЪТ си запазва правото да обяви промоционални цени, предоставени от партньорите му или от самия него. Промоционалните оферти са в сила само за новозаписани туристи, при съответните условия, и не могат да бъдат повод за искане от страна на ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ, или туристите по договора, за редуциране на цената или основание за рекламация.

23/ Туристическа такса престой в случай, че е въведена такава, е посочена във всяка конкретна програма. Тази такса се заплаща задължително на място от туристите, на рецепцията на хотела. Агенцията не носи отговорност при въвеждане на туристическа такса престой за град, включен в програма, избрана от туристите, за който предварително не е обявена такава. Въвеждането на такава такса след сключване на договор за туристическия пакет не е основание за отказ от пътуване и туристите следва да я заплатят на място на рецепцията на хотела.

                       

ЗАДЪЛЖЕНИЯ НА ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ:

1/ За да сключи договор, ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ следва да представи необходимите документи и да заплати според датата депозит или пълната стойност на пътуването. ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ се задължава да спази следните срокове за плащане, описани в договора.

2/ ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ се задължава да се яви лично в офиса, където е сключил настоящия договор, след неговото сключване, за да му бъде предоставена посочената в раздел ІІ, т.3 предварителна информация преди началото на пътуването, съгласно изискванията на Закона за туризма. Тази информация се предоставя не по-късно от 7 /седем/ дни преди началото на пътуването. В случай, че ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ не се яви в така определения срок, ТУРОПЕРАТОРЪТ не носи отговорност затова, че ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ не е информиран.

3/ При нанесени щети на ползваните хотели и превозни средства по време на туристическия пакет конкретният извършител или извършители поема/поемат материална отговорност за щетата, включително на място, когато това се изиска от потърпевшия. ТУРОПЕРАТОРЪТ не поема разходи по тази процедура и не дължи компенсации и обезщетения, при евентуална промяна на графика и съдържанието на туристическия пакет, включително и на туристи, които не са отговорни за щетата.

4/ При неточно изпълнение на договора от страна на ТУРОПЕРАТОРА по време на пътуването и престоя, Пътуващият уведомява без необосновано забавяне туроператора за всяко несъответствие, установено при изпълнението на туристическата услуга, включена в договора за туристически пакет, като се отчитат конкретните обстоятелства за случая. Уведомяването трябва да се направи в писмена или друга подходяща форма, включително и чрез телефакс, електронна поща или друго техническо средство, което дава възможност то да бъде възпроизведено. При спор относно качеството и количеството на предоставените услуги от туристическия пакет, съгласно Закона за защита на потребителите, органът за алтернативно решаване на потребитески спорове, в чийто обхват попада търговецът е Обща Помирителна комисия към Комисията за защита на потребителите с интернет страница www.kzp.bg. 5/ При неспазване на задълженията от страна на ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ ТУРОПЕРАТОРЪТ не гарантира изпълнението и качеството на туристическата програма.

                       

ПРАВА НА ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ:

1/ ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ има право да получава информация по изпълнението на настоящия договор.

2/ Съгласно Закона за туризма, при евентуална значителна промяна на Договора от страна на ТУРОПЕРАТОРА в някоя от съществените му клаузи, като се изключат промените посочени в раздел IV. т.17, ТУРОПЕРАТОРЪТ е длъжен пряко или чрез туристическият агент да уведоми Потребителя за промяната в 2-дневен срок от настъпването й, но не по-късно от 10 дни преди началната дата на пътуването.

ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ ИМА ПРАВО:

 • да приеме промените, което се удостоверява с допълнително писмено споразумение към договора, което отразява тяхното отражение върху цената, или

 • да се откаже от договора без да дължи неустойка или обезщетение.

              

ПОДПИСИ НА СТРАНИТЕ

Настоящият договор е в два екземпляра – един за ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ и един за ТУРОПЕРАТОРА.

ТУРОПЕРАТОР:…………………………..                                      ВЪЗЛОЖИТЕЛ:…………………………………………

„Романтика-РосицаПърванова“ ЕТ                                      ……………………………………………………………….

                                                                                                  име и фамилия: